Tìm số xâu nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp.