Cho $2\leq x\in\mathbb Z$ và các số dương $x_1,x_2,...,x_n$ thỏa mãn $a_1x_1+a_2x_2...+a_nx_n\geq \sqrt[n]{x_1x_2...x_n}$

Chứng minh rằng $a_{1}a_{2}..a_{n}\geq \frac{1}{n^n}$