Cho các số thực dương $a,b,c$ thõa mãn $abc=1$. CMR:
$$\frac{1}{(a+1)(b+2)}+\frac{1}{(b+1)(c+2)}+\frac{ 1}{(c+1)(a+2)}\geq \frac{1}{2}$$