Nhờ các bạn giải giùm các bài sau:
1) Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng BC là x - 2y - 4 =0. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên AC, AI với I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ A, B, C biết D(2;2), E(-1;-4) và điểm B có hoành độ âm.
2) Cho tam giac ABC có A(1; 4), tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của góc ADB có phương trình là x - y + 2 =0. Điểm M(-4; 1) thuộc AC. Viết phương trình đường thẳng AB.