Một lớp học có 30 học sinh, chọn 3 học sinh ngẫu nhiên để tham gia hoạt động của Đoàn trường. xác xuất được chọn 2 nam 1 nữ là 12/29 . Tính số học sinh nữ của lớp.

Cảm ơn mọi người !