giải phương trình $\sqrt {x - 1} + x + 2 = \sqrt {2x + 3} $