Giải hệ phương trình
$$\left\{ \begin{array}{l}4x^2+8y^2+2z^2+18xy+8yz+9zx = 49(x+1)\\2x^2+4y^2+8z^2+9xy+18yz+8zx = 49(y+1)\\8x^2+2y^2+4z^2+8xy+9yz+18zx = 49(z+1)\end{array} \right.$$