Giải hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}-2x+2}=3^{y-1}+1\\ y+\sqrt{y^{2}-2y+2}=3^{x-1}+1 \end{matrix}\right.$