Tìm $a$ để phương trình:
$x^{6}+3x^{5}+\left ( 6-a \right )x^{4}+\left ( 7-2a \right )x^{3}+\left ( 6-a \right )x^{2}+3x+1=0$
có nghiệm