Giải phương trình $$\sqrt{3}{x^2-x^3} =\sqrt{2-x^3}$$