Giải hệ phương trình $$\begin{cases}x^2+yz=16 \\ y^2+xz=17 \\ z^2+xy=22 \end{cases}$$