m.n trình bày cách giải bài này giúp em với ạ. giải bằng phương pháp dồ thị màu ạ
với 6 số tự nhiên khác không bất kỳ, chứng minh rằng trong các số đó luôn tồn tại ít nhất một bộ ba số sao cho chúng từng đôi nguyên tố cùng nhau hay từng đôi không nguyên tố cùng nhau.