Tìm một họ nghiệm của
$$2\left(\sqrt[3]{\cos 2x}+\sqrt[3]{\cos 4x}-\sqrt[3]{\cos x}\right)^3=3(\sqrt[3]{9}-2)$$