Giải phương trình sau ( ẩn là $x$) với $\alpha$ là tham số thực cho trước

$$\alpha\frac{9x^8+84x^6+126x^4+36x^2+1}{x^8+36x^6 +126x^4+84x^2+9}+x\frac{9 \alpha^8+84\alpha^6+126 \alpha^4+36\alpha^2+1}{\alpha^8+36\alpha^6+126 \alpha^4+84\alpha^2+9}=0$$