Có thể lập bao nhiêu số có 6 chữ số sao cho số 1 có mặt tối đa 5 lần, các số 2,3,4 mỗi số có mặt tối đa 1 lần