Giải hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix}
8x^3+12x^2y+12xy-26x^2+28x-3y-3=0 & \\
y^3-6xy^2+9y^2-24xy+24x+24y+25=0 &
\end{matrix}\right.$