Tam giác ABC trực tâm H. M là trung điểm AH. Qua M kẻ MF vuông góc với BM tại M và F thuộc AC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác có tâm I (1;1), B(2;-1), F(5;3). Tìm tọa độ A,C