Giải hệ phương trình $$\begin{cases}a(b^2-c^2)=-56\\b(c^2-a^2)=400\\c(a^2-b^2)=-216\end{cases}$$