Giải bất phương trình :

\[{\log _5}\left( {1 + 2\sqrt {{x^2} - x + 2} } \right) + {\log _9}\left( {{x^2} - x + 7} \right) \le 2\]
Nhờ quý thầy cô giúp !!!