tổng xíc ma của (a^2)\(2a^2+(b+c)^2) _<2\3 với a,b,c không âm và a+b+c>0