Cho các số thực $a,b,c$ sao cho $\sum^{cyc} (a^2+5ab)\geq 0$.Chứng minh rằng:

$$(a+b+c)^6 \geq 36(a+b)(b+c)(c+a)abc$$