Giải các hệ phương trình sau:
a) $\begin{cases}\sqrt{(2x+y)^2-8x+3}+\sqrt{2x+2y-3}=3\sqrt{y} \\ \sqrt{2x+y-2}+\sqrt{5x-4}+\sqrt{2-y}+6x^2-x-8=0 \end{cases}$
b) $\begin{cases}\sqrt{x}+2\sqrt{x+y}+x=y+(2\sqrt{2}+ 1)\sqrt{y} \\ \sqrt[4]{4x-3}+\sqrt[3]{x+2y-2}=x^2+1 \end{cases}$
c) $\begin{cases}\sqrt{3x+2y}+2\sqrt{2x+3y}=3\sqrt{x+ 4y} \\ \sqrt{x(y^3+2)}+\sqrt{y(x^2+2)}=\frac{x^3+y^2+5x+y +4}{2\sqrt{3}} \end{cases}$