$\int_{a}^{\infty }\frac{e^{-\left ( \frac{mx}{\lambda _{1}}+\frac{b}{\lambda _{2}x} \right )}}{x^{n}}$

- - - - - - cập nhật - - - - - -

đạo hàm theo biến x các gia trị m,b, lamda 1, lamda 2 la cac sô nguyen duong khac không cám ơn moi nguoi