trợ giúp mình với
\[2{x^2} + 2 = 5\sqrt {{x^3} + 1} \]