Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G, I$ là trung điểm của $AG, K$ là một điểm thuộc $AC$. Tính$\overrightarrow{AK}$ theo $\overrightarrow{AC}$ để 3 điểm $B, I, K$ thẳng hàng.