Có nhiều nhất bao nhiêu cặp số cặp số có tỉ lệ là 2 hoặc 5 trong n số nguyên dương khác nhau tuỳ ý?