Cho đường tròn (O) trên đó có 6 điểm A,B,C,D,E,F. Hỏi có bao nhiêu hình lục giác không đơn nhận các điểm đó là đỉnh