Cho 4 số A, B, C, D và 3 phương trình, sắp xếp theo chiều giảm dần.

A+B < C+D
B+D < A+C
A+D < B+C

thank mấy bác