cho lăng trụ xiên ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, BB'=a, I là trung điểm của AC , B'I vuông góc với mặt đáy. tính cosin góc giữa 2 mp (AA'C'C)và (BB'C'C)