bài 1:
$ \sqrt{3x^{3}+2x^{2}+2}+\sqrt{-3x^{3}+x^{2}+2x-1}=2x^{2}+2x+2$
bài 2:cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác ,a$\geqslant b\geqslant c$.C/m
$}\frac{a^{2}-b^{2}}{c}+ \frac{b^{2}-c^{2}}{a} + \frac{c^{2}+2a^{2}}{b}\geq \frac{2ab-2bc+3ca}{b$