Tìm tập xác định của hàm số :
\[y = \sqrt {{2^{{{\log }_3}x}} + {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^{\frac{1}{{{{\log }_3}x}}}} - \frac{5}{2}} \]
Giúp em với !!!