Giải hệ phương trình :

$\left\{\begin{matrix} \left(x^{2}+x \right)\left(x^{2}+2y+1 \right)=60\left(2-y \right)\sqrt{\frac{3-2y}{x^{2}+2y}} & \\ \sqrt{2x^{2}-4y^{2}-10}=2y^{2}+x^{2}-5& \end{matrix}\right.$