Cho số nguyên tố $p$ và các số nguyên $a;\,b;\,c$, chứng minh rằng tồn tại các số nguyên $x;\,y;\,z$ thoả\[ax^2+by^2+cz^2\;\vdots\; p\]