Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=1$
Tìm GTNN của biểu thức
$P=a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2}$