Tính nguyên hàm: $I=\int \frac{dx}{sin^4x+cos^4x}$