Cho đường tròn $(O)$. Từ điểm $A$ nằm ngoài đường tròn kẻ $2$ tiếp tuyến $AB, AC$. Gọi $D$ là điểm đối xứng với $B$ qua $O$. Kẻ $CH$ vuông góc với $BD$ tại $E$. Gọi $H$ là giao điểm của $AD$ và $CH$. Chứng minh: $HC=HE$