(O;5), đường kính AB, tiếp tuyến Bx, C thuộc O sao cho BAC=30 độ. AC cắt Bx tại E

a, cm BC^2=AC.CE
b, tính BE