Cho tam giác ABC có $\widehat{A}= 20^{\circ}$ , $\widehat{B}=80^{\circ}$ . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = BC. Tính $\widehat{BMC}$ .