Tìm m để hàm số \displaystyle y = \frac{{mx + 4}}{{x + m}} nghịch biến trên \left( { - \infty ;1} \right).