Mong các bạn giúp đỡ, mình đang làm theo hướng này mà thấy mù mịt quá
(d) đi qua M => 1 = a.2+b (1)
Giả sử P(x0;0), Q(0;y0)
Độ dài OP = |x0|, OQ=|y0|

Vì P,Q thuộc (d) => 0=ax0+b và y0=a.0+b

=> S tam giác = |x0y0|=|b2/a|
rồi thay (1) vào, nhưng kết quả chả đâu vào đâu
Mong các bạn giúp đỡ, lần đầu tiên post bài khó tránh sai sót mong được bỏ quá