Cho a, b, c không âm thỏa mãn $a^{2}+b^{2}+c^{2}=5$. Tìm min của :
\[P=\frac{1}{2}\left(a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2 }\right)+\dfrac{96}{a+b+c+1}\]