Bạn là khách nên chưa được phép xem hoặc tải tài liệu này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Update lỗi của chuyên đề:

*(CD13) Trang 2, mục 1.1.2: hai tính chất đầu tiên là Định nghĩa. Ở tính chất thứ hai ghi {m;k} ∈ là sai.

*(CD13) Ví dụ 1.1: Chỗ "Suy ra $d|2(9k+4)-9(2k-1)$ - cách ghi chưa chuẩn. Sửa lại thành $d|[2(9k+4)-9(2k-1)]$

. Ví dụ 1.2, phải sửa

Đặt $b = 123456789; a = 987654321 $
thành
Đặt $a = 123456789; b = 987654321 $

* Trang 16 ví dụ 2.7 có lỗi
Tương tự bài tập 3, ta chứng minh được mọi ước nguyên tố $p$ của $k$ đều lớn hơn $k$
phải sửa lại thành
Tương tự Ví dụ 2.6, ta chứng minh được mọi ước nguyên tố $p$ của $k!-1$ đều lớn hơn $k$