Bài toán: Cho $a,b,c$ không âm thỏa $ab+bc+ac=2$.Tìm GTNN của:

$P=\frac{1}{\sqrt{a^2+bc}}+\frac{1}{\sqrt{b^2+ac}} +\frac{1}{\sqrt{c^2+ab}}$