$2x^{3}+2x+5=0$ nhờ các thánh giải giúp với, thanks!