Giả sử x, y, z là các số thực khác 0 thỏa mãn: $\left\{\begin{matrix}{x(\frac{1}{y}+\frac{1}{z})+ y(\frac{1}{z}+\frac{1}{x})+z(\frac{1}{x}+\frac{1}{ y})=-2} \\ {x^{3}+y^{3}+z^{3}=1} \end{matrix}\right.$
Tính giá trị $P=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$