Xin chào,

Mình đang gặp phải một vấn đề chưa có cách giải quyết, mình ko chắc nó là toán hay vật lý nữa.

Bài toán của mình như sau:

Cho 1 biến a chạy trong đoạn từ [x1, x2] với thời gian t
Cho 1 biến b chạy trong đoạn từ [y1, y2] cũng với thời gian t

Khi a = x1 thì b = y1 tại thời điểm t=0(s)
Khi a = x2 thì b= y2 tại thời điểm t

Như vậy thì có mối liên hệ giữa b và a hay ko. Tức là có tồn tại hay ko b = ?a
Lưu ý là a và b có thể ko cùng đơn vị (ví dụ a thuộc R nhưng b chỉ thuộc N chẳng hạn)


Cảm ơn các bạn.