Cho tam giác ABC, trực tâm H thuộc $d:3x - y - 4 = 0$. Biết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC là: ${x^2} + {y^2} - x - 5y + 4 = 0$. $M(2;3)$ là trung điểm AB. Xác định tọa độ 3 đỉnh tam giác ABC.