Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số dương thỏa mãn điều kiện [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] thì ta có :

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]