Tìm số hạng tổng quát của dãy số cho bởi:
$\left\{\begin{matrix}
u_1=-1;u_2=-2 & \\ n.u_{n+2}-(3n+1)u_{n+1}+(2n+2)u_n=3 &
\end{matrix}\right.$
với n nguyên dương.