MỘT SỐ BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC ĐIỂN HÌNH


Bài 1: Giải các phương trình sau:

a) $sin3x=\frac{\sqrt[]{2}}{2}$

b) $cos2x=\frac{-\sqrt[]{2}}{2}$

c) $tan\frac{x}{2}=\sqrt[]{3}$

d) $cot2x=\frac{-\sqrt[]{3}}{3}$

Bài 2: giải các phương trình sau:

a) $2sin(x+\frac{\pi }{4})+\sqrt[]{2}=0$

b) $cos(2x-\frac{\pi }{6})=\frac{-1}{2}$

c) $tan(2x+\frac{\pi }{4})=1$

d) $3cot(2x+\frac{5\pi }{2})+\sqrt{3}=0$

Bài 3: giải các phương trình sau:

a) $sin(2x+\frac{\pi }{3})=sin(x+\frac{\pi }{4})$

b) $cos(5x-\frac{\pi }{3})=cos(x+\frac{\pi }{6})$

c) $cot(2x+\frac{\pi }{3})=cotx$

d) $sin3x=cos4x$

Bài 4: Giải phương trình:

$sin(\pi cosx)=1$

Bài 5: Tìm m để phương trình :

$\sqrt{2}sin(x+\frac{\pi }{4})=2010m$ có nghiệm $x\epsilon (0;\frac{\pi }{2})$

Bài 6: Giải phương trình:

$sin^2x=\frac{\sqrt[]{3}+2}{4}$

Bài 7: Giải phương trình:

$sin2x.cos3x=sin3x.cos4x$

Bài 8: Giải phương trình:

$sin^42x+cos^42x=\frac{1}{2}$

Bài 9: Giải phương trình:

$cos10x+2cos^24x+6cos3xcosx= cosx+8cosxcos^33x$

Bài 10: giải phương trình:

$\frac{(\sqrt{3}-2)cosx+2sin^2(\frac{x}{2}-\frac{\pi }{4})}{4sin^2\frac{x}{2}-1}=1$